Kumppaneille

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Teemme yhteistyötä lukuisten eri kumppaneiden kanssa, ympäri Suomen. Työllistämme myös merkittävän määrän alihankkijoita ja materiaalintoimittajia. Haluamme jatkuvasti parantaa yhteistyöverkostoamme, tukea läpinäkyvää ja reilua kilpailua. Visiomme mukaisesti tavoitteemme on olla tulevaisuuden infra-alan​​​​​​​ halutuin yhteistyökumppani ja työnantaja.

Rakennamme ja kunnossapidämme kestävää infraa

Tarjoamme asiakkaillemme kaiken, mitä raideinfran rakentamisessa tarvitaan aina materiaaleista kunnossapitoon. Toimintamme perustuu lainsäädännön noudattamiseen sekä YK:n Global Compact-periaatteisiin ja suunnittelemme, johdamme ja toteutamme toimintamme vastuullisesti. Edellytämme vastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme.

Vastuullisen toiminnan periaatteet on kuvattu yrityksen eettisissä ohjesäännöissä, jotka sitovat kaikkia yrityksen työmailla ja toiminnassa toimivia kumppaneita. Vastuullinen toimittajahallinta on hankintatoimintamme keskiössä, joten osana hankintatoimintaa varmistamme aina, että liikekumppanimme täyttää lainsäädännölliset, taloudelliset, eettiset ja toiminnalliset toimintaedellytykset.

Lainsäädännön noudattaminen ja eettinen liiketoiminta

Toimintamme perustuu lainsäädännön sekä eettisen liiketoiminnan periaatteiden noudattamiseen.

Edellytämme sopimuskumppaneitamme:

 • vastaamaan toimintansa taloudellisista, sosiaalisista sekä ympäristövaikutuksista.
 • noudattamaan lainsäädäntöä sekä vastuullisuusvaatimuksiamme oman toimintansa lisäksi myös alihankintaketjulta niiltä osin, kuin ne koskevat NRC Groupin toimintaa.
 • varmistamaan luottamuksellisten tietojen salassapidon.
 • noudattamaan avoimen kilpailun säädöksiä sekä torjumaan harmaata taloutta.
 • kieltäytymään kaikesta korruptiosta.

Käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava väärinkäytösten varalle →

Työterveys ja -turvallisuus

Kaikkien työmaillamme toimivien turvallisuus ja terveys on ensisijaisen tärkeää ja teemme jatkuvasti työtä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Sopimuskumppaneidemme tulee:

 • noudattaa työturvallisuuden ja työterveyden lainsäädäntöjä ja muista sitovia velvoitteita.
 • tarjota työntekijöilleen sekä alihankkijoilleen turvallinen ja terveellinen työympäristö.
 • tarjota työntekijöilleen asianmukaiset suojavarusteet sekä koulutusta.
 • dokumentoida ja raportoida onnettomuuksista sekä poikkeamista ja osallistua niiden torjuntaan ja tutkimiseen.
 • sitoutua NRC Groupin työturvallisuuteen liittyviin tavoitteisiin ja edistää niitä.

Sosiaalinen vastuullisuus

Kaikkia toimintaamme osallistuvia kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Edellytämme sopimuskumppaneitamme:

 • noudattamaan työehtoihin liittyvää lainsäädäntöä työaikojen sekä vähimmäispalkan osalta.
 • sallimaan työntekijöitään järjestäytymään vapaasti sekä osallistumaan kollektiivisiin työehtoneuvotteluihin ja noudattamaan työehtosopimuksia.
 • kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyden periaatteita.
 • varmistamaan, ettei toimitusketjussa käytetä pakko- tai rangaistustyövoimaa tai lapsityövoimaa.
 • kannustamaan työntekijöitään ilmoittamaan kaikista havaituista sosiaalisen vastuullisuuden poikkeamista ja rikkeistä NRC Groupin ilmoituskanavaan niiltä osin, kuin ne liittyvät NRC Groupin toimintaan.

Ympäristövastuullisuus

NRC Group on asettanut tavoitteita toimintansa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Sopimuskumppaneiltamme edellytämme:

 • ympäristöön liittyvän lainsäädännön sekä määräysten noudattamista.
 • toiminnasta aiheutuvien päästöjen, jätteen sekä muiden haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä.
 • ympäristöystävällisempien toimintamallien ja ratkaisujen kehittämistä.
 • ympäristöön liittyvien onnettomuuksien ja poikkeamien dokumentointia ja raportointia sekä osallistumista niiden torjuntaan ja tutkintaan.
 • sitoutumista NRC Groupin ympäristöön liittyviin tavoitteisiin ja niiden raportoimiseen sekä edistämiseen.

Laatu ja jatkuva parantaminen

Rakennamme ja kunnossapidämme kestävää infraa, jonka halutaan täyttävän myös tulevaisuuden odotukset.

Sopimuskumppaneidemme tulee:

 • noudattaa sopimuksessa laadun osalta sovittua kaikilta osin.
 • kehittää toimintaansa tehokkaammaksi ja ehkäistä kaikkea hukkaa.
 • varmistaa, että myös alihankintaketju tuntee laatuvaatimukset niiltä osin, kuin ne koskevat NRC Groupin toimintaa.
 • dokumentoida ja raportoida mahdollisista laatupoikkeamista viipymättä, sekä osallistua niiden ehkäisemiseen ja oman toimintansa osalta myös korjaamiseen.
 • sitoutua toimintansa jatkuvaan parantamiseen.

Seuranta

NRC Groupin työntekijät, jotka vastaavat sopimusten tekemisestä tai sopimuskumppaneiden toimimisesta, vastaavat sopimuskumppaneiden perehdyttämisestä eettiseen säännöstöön ja vastuulliseen toimintaan. NRC Group valvoo alihankkijoiden/-urakoitsijoiden sekä materiaalitoimittajien ja muiden yrityksen puolesta töitä tekevien toiminnan vastuullisuutta niin lainsäädännön noudattamisessa, työterveydessä ja -turvallisuudessa, ympäristövastuullisuudessa kuin laaduntuottokyvyssäkin.

NRC Groupin sopimuskumppanit ovat osa toimintaan liittyvän seurannan mittauksia ja arviointeja, lisäksi NRC Group voi auditoida sopimuskumppaneitaan itse tai kolmannen osapuolen avulla. Mikäli poikkeamia tai rikkomuksia havaitaan, tulee korjaavat toimenpiteet suunnitella sopimusosapuolten yhteistyöllä ja toimeenpanna viipymättä. Jos tilannetta ei yhteisesti sovitusta huolimatta sovitun ajan puitteissa korjata, on NRC Groupilla oikeus purkaa sopimus ja peruuttaa tai keskeyttää työ. NRC Groupilla on oikeus pyytää lisätietoja vastuullisuusvaatimuksiin liittyen.

Tällä sivu sisältää yleiset, kaikkeen NRC Groupin toimintaa liittyvät vastuullisuusvaatimukset. Näiden lisäksi sopimuksissa voidaan soveltaa muita, tarkempia vaatimuksia.

Sopimusliitteet
Vastuullisuusvaatimukset NRC Groupin liikekumppaneille
NRC Group Finland Code of Conduct for Business Partners
Pakoteliite NRC Group alihankitasopimuksiin